WEBSITES
EN E-SHOPS
MET IDENTITEIT

BARNS 10 jaar

WEBSITES
EN E-SHOPS
MET IDENTITEIT

Werken met Barns: algemene voorwaarden.

Datum laatste aanpassing: 1 juli 2023

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van BARNS vof (hierna BARNS genoemd).
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en BARNS.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door BARNS gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door BARNS verrichtte handelingen.
 2. Door goedkeuring van de offerte (de overeenkomst) met BARNS verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van BARNS en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte (via E-mail) uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BARNS en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door BARNS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. BARNS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 1 maand via E-mail aan BARNS wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en BARNS vof zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BARNS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat BARNS gerechtigd is door middel van een kennisgeving via E-mail op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor BARNS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: zodra de digitale offerte goedgekeurd is en er begonnen is aan de ontwikkeling van het project, wordt er maandelijks gefactureerd à rato van de reeds gepresteerde uren, tot maximaal de afgesproken budgetten. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.
 4. Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie beheer.
 6. Betaling van een factuurbedrag dient maximaal twee weken na factuurdatum te geschieden, op de door BARNS aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. Degene die een offerte goedkeurt, is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte via E-mail goedkeurt.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na aanmaning via E-mail nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de geleverde dienst opgeschort worden. In het geval van een geleverde website betekent dit:
  1. eerst gaat de database achter de website op read-only;
  2. een week later gaan de e-mailboxen op slot (indien in beheer van Barns);
  3. een week daarna wordt de website geschorst met melding “Deze website is tijdelijk opgeschort.”

Artikel 5. Contentbeheer van de website

 1. Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer voor een bestaande website.
 2. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste inzage. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

Artikel 6. Onderhoudsbundel “Veiligheid en Vindbaarheid” van de website

 1. Met het Onderhoudsbundel “Veiligheid en Vindbaarheid” van de website wordt bedoeld:
  • het up-to-date houden van WordPress kernbestanden (maandelijks);
  • het up-to-date houden van de nodige plugins voor deze website (maandelijks);
  • het opzetten van een backuproutine naar externe locatie (afwisselend volledig / database) (dagelijks);
  • het opzetten van malware controle (continu);
  • het opzetten van een uptime-monitor (continu);
  • het opzetten en configureren van extra veiligheidsmaatregelen specifiek voor WordPress;
  • het opzetten en basisconfigureren van SEO hulpmiddelen (Search Engine Optimization).
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie van plugins, wijzigingen van WordPress bestanden of het thema) door de opdrachtgever uitgevoerd, zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten de onderhoudsbundel.
 3. Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten de onderhoudsbundel.
 4. Kosten van een onderhoudsbundel gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na goedkeuring van de bundel worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudsbundel is ten laatste 2 weken voor het einde van de contractdatum.
 6. De onderhoudsbundel is optioneel, maar BARNS raadt de opdrachtgever bij een offerte steeds sterk aan een onderhoudsbundel voor minstens een jaar te nemen. Zie verder Artikel 14.5 – Aansprakelijkheid.

Artikel 7. Browser compatibiliteit

 1. Alle door BARNS ontwikkelde sites worden gebouwd om compatibel te zijn met de twee meest recente versies van Firefox, Chrome en Safari, en met Microsoft Edge of hoger.
 2. BARNS garandeert op generlei wijze dat de door BARNS ontwikkelde site door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. BARNS garandeert op generlei wijze dat de door BARNS ontwikkelde site op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken.
 4. De kans is groot dat de door BARNS gemaakte site op andere browsers prima zal werken, echter kan dit niet gegarandeerd worden.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige digitale aanlevering van het materiaal.
 • BARNS mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

 1. BARNS zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal BARNS steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BARNS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BARNS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BARNS zijn verstrekt, heeft BARNS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Communicatie tussen BARNS en de opdrachtgever verloopt bij voorkeur uitsluitend via E-mail (Dit is de meest praktische manier van werken voor BARNS; Zo kunnen de kosten laag gehouden worden; Zo ben je zeker van een antwoord: de BARNS mailbox wordt dagelijks meerdere keren geraadpleegd en mails worden zo snel mogelijk beantwoord; Zo is de historiek van het project steeds te volgen en zijn er geen misverstanden). Fysieke meetings en telefonische communicatie worden verrekend tegen uurtarief.
 5. BARNS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BARNS kenbaar behoorde te zijn.
 6. BARNS zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door digitale goedkeuring van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 7. Bij het ontwikkelen van een website zet BARNS een testomgeving op (waar de nieuwe website ontwikkeld wordt). Nadat het project succesvol opgeleverd werd, of na 2 jaar inactiviteit op deze testomgeving (het project gaat bijvoorbeeld niet meer door) wordt deze testomgeving verwijderd zonder verwittiging, teneinde schijfruimte vrij te maken voor andere projecten.
 8. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft BARNS het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat BARNS hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 9. Indien door BARNS of door BARNS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Opdrachtgever vrijwaart BARNS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien BARNS op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan BARNS worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BARNS.
 2. BARNS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst via E-mail wordt gesloten.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal BARNS opdrachtgever tevoren via E-mail informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het goedkeuren van de offerte en projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor BARNS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 11. Duur en beëindiging van contracten

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en webhosting worden altijd voor een jaar vastgelegd en zonder tegenbericht wordt de registratie steeds met een jaar verlengd. BARNS hanteert een minimum opzegtermijn van 1 maand vóór de verlengdatum. Indien je een domeinnaam of webhosting na deze termijn op wilt zeggen is dit niet meer mogelijk. Tevens geldt dat een domeinnaam of webhosting niet met terugwerkende kracht opgezegd kan worden. Als deze eenmaal verlengd is voor opnieuw een jaar, hebben wij er kosten voor gemaakt en dien je als klant ook de factuur voor de verlenging te voldoen.
  Opzeggen van een domeinnaam en/of webhosting ruimte kan eenvoudig via e-mail. Stuur dan een e-mail met je opzegging naar domeinen@barns.be. Eventueel is per post opzeggen ook mogelijk. Hiervoor stuur je een brief naar onderstaand adres:
  BARNS domeinen
  Koolkappersstraat 23
  8500 Kortrijk
  België
 2. Het Onderhoudscontract “Veiligheid en Vindbaarheid” kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment via email (abonnementen@barns.be) of schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór de verloopdatum.
 3. BARNS kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met BARNS gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. BARNS heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens BARNS niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.BARNS zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van BARNS kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. BARNS heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.
 6. BARNS heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 11.5

Artikel 12. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 13. Copyright

 1. Alle aan BARNS verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door BARNS ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door BARNS voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij via E-mail anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van BARNS het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van BARNS wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.
 5. BARNS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor teksten van juridische pagina’s zoals verkoopsvoorwaarden of het privacybeleid. Door BARNS geleverde teksten zijn slechts een voorstel en dienen gecontroleerd of aangevuld te worden in functie van de gehanteerde policy binnen het bedrijf van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. BARNS en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van BARNS zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De aansprakelijkheid van BARNS stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren (als Beheerder, Redacteur, of Auteur) en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 4. BARNS kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
 5. BARNS kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever afziet van de in Artikel 6 genoemde Onderhoudsbundel “Veiligheid en Vindbaarheid”, waardoor er geen regelmatige backups voorzien worden, en waardoor er geen regelmatige technische updates gebeuren, waardoor bijgevolg gemakkelijker schade aan de website berokkend kan worden door derden.

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval van overmacht is BARNS gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. BARNS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop BARNS geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 3. BARNS kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. BARNS heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden

 1. BARNS is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door BARNS doorgevoerd.
 2. BARNS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door BARNS vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. De “Administrator”-rol (= toegangsbeheer tot de backoffice en beheer van technische onderdelen (kernbestanden en plugins) van de website) blijft voorbehouden aan BARNS, tenzij anders overeengekomen. Indien opdrachtgever bijkomende Administrators benoemt, vervalt elke aansprakelijkheid voor BARNS (zie Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring)
 4. De door BARNS of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website (bvb. licenties voor backup- of beveiligingsplugins, vertalingsplugins, cacheplugins, pagebuilders) blijven eigendom van BARNS.

Artikel 19. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door BARNS slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. BARNS verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, enz. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.